Den Svarta Massan logo

Lån och sponsring

Instruktioner för låneförfrågan

Lånepolicy

Sponsring

 

Instruktioner för låneförfrågan

Låntagare

DSM lånar endast ut pengar till officiell AIK-verksamhet (förening, sektion eller bolag). Därför är det endast sådan typ av verksamhet som kan inkomma med en låneförfrågan och få finansiering beviljad.

Processen

En AIK-verksamhet som är i behov av finansiering och vill söka medel från DSM bör göra detta i så god tid som möjligt då DSM:s ledtider kan vara långa och processen som helhet inte alltid kan hanteras skyndsamt.

En första kontakt tas med DSM:s styrelse ifall det är önskvärt för sökande verksamhet att få tydlighet i processen, kraven som finns och för att skapa en förståelse till finansieringsbehovet och syftet med lånet. Ta då kontakt med styrelsen genom info@svartamassan.se så kommer en utsedd ledamot att ta direktkontakt. Efter möte med representant från DSM ska relevanta underlag skickas in, dessa beskrivs nedan. I det fall en sökande part anser sig ha tillräcklig förståelse för DSM:s processer och all information på plats för en tydlig låneförfrågan kan den skickas in direkt till DSM utan eventuella förmöten.

När allt nödvändigt underlag inkommit till DSM:s styrelse och de avslutat sin beredning och bedömning av låneförfrågan, enats om villkoren för lånet med ansökande AIK-verksamhet samt på styrelsemöte godkänt låneförfrågan ska den skickas ut till DSM:s medlemmar för omröstning. Vid omröstning ska DSM:s medlemmar ha fått tillgång till relevant information och underlag rörande låneförfrågan och därefter har de sju dagar på sig att avlägga sin röst. Lånet anses beviljat om enkel majoritet uppnås bland de medlemmar som röstat och önskar bifalla låneförfrågan. I det fall DSM:s medlemmar beslutat att bevilja lånet ska avtal undertecknas och transaktion genomföras. Hela processen, från start till mål, kan ta allt från en till tre månader.

Ansökan om lån

Ansökan sker genom att skicka ett mail till info@svartamassan.se med den information och bilagor som specificeras nedan. DSM:s styrelse behandlar sedan förfrågan vid nästkommande styrelsemöte och kan efterfråga ytterligare information om styrelsen skulle anse det nödvändigt.

Underlag vid låneansökan

En informativ text med bakgrund till finansieringsbehovet och syftet med lånet ska skickas in till styrelsen. Det är därför önskvärt att följande frågor besvaras i den texten:

 • Varför söker ni lånet?
 • Hur kommer det sig att ni hamnat i den situationen som gör att ni behöver låna pengar?
 • Hur har ni bedömt behovet av storleken på lånet?
 • Hur ska pengarna användas och till vad?
 • Hur ser planen ut för att undvika samma scenario framöver? (Ifall relevant scenario.)
 • Vilka övriga krediter/skulder har ni, hur har de uppkommit och vilka är villkoren för dessa?
 • Hur ser den ekonomiska strategin ut? Vilka ekonomiska/finansiella mål har ni?
 • Hur ska ni säkerställa återbetalning av DSM-lånet?
 • Finns det andra finansiärer som kommer gå in med stöd till verksamheten utöver DSM?

Utöver texten ska följande handlingar skickas in:

 • De tre senaste årens årsredovisningar för verksamheten (eller motsvarande).
 • Budget för innevarande år och de två nästkommande åren i förenklad form.
 • Kassaflödesprognos för de kommande 12 månaderna.
 • Aktuella skuldebrev från befintliga fordringsägare.
 • Senaste årsmötesprotokollet som styrker att verksamhetens representanter/firmatecknare är valda av årsmötet (eller motsvarande dokumentation).
 • Identifikationshandlingar för de firmatecknare som ska underteckna avtal i det fall förfrågan godkänns.

Underlaget som skickas in till DSM kommer vid en omröstning att distribueras till föreningens medlemmar i förenklad form och i samråd med den som söker lånet. Därför är det viktigt att ansökande AIK-verksamhet tidigt och tydligt anger om någon information är extra känslig eller hemlig och inte bör spridas vidare. DSM:s styrelse önskar dock ha så stor transparens som möjligt vid omröstningar och vill att inte att mer än absolut nödvändig information ska hemlighållas när sådana situationer uppkommer.

Lånebelopp och ränta 

Det står motparten fritt att önska det lånebelopp man anser sig ha behov av för finansieringen och den uppkomna situationen, men DSM:s styrelse kommer vilja se att beloppet är i rimligt förhållande till sökande verksamhets befintliga ekonomi och återbetalningsförmåga. Det lånebelopp som önskas från sökande part behöver inte nödvändigtvis bli det belopp som DSM kan erbjuda till utlåning, beroende på DSM:s ekonomiska ställning och tillgång till likvida medel vid tillfället.

Ansökande AIK-verksamhet kommer erbjudas en fast och marknadsmässigt fördelaktig standardränta som sätts av DSM:s styrelse. Från denna ränta kan rabatt ges om de överenskomna lånevillkoren innehåller något eller flera av följande delar:
1) kort löptid (maximalt 12 månader),
2) en reell säkerhet,
3) att sökande AIK-verksamhet erbjuder DSM en önskad motprestation (ex. exponering, medlemsrekrytering, eller unika aktiviteter för DSM).

Löptid och amortering

I samband med att låneförfrågan bereds av styrelsen kommer parterna behöva enas om en betalningsplan avseende amortering och räntebetalningar som båda parter är nöjda med. DSM har en flexibilitet avseende sådana upplägg men har en tydlig regel som gäller alla låntagare: DSM beviljar lån på en löptid om maximalt tio år, ej längre.

Förtida inlösen av hela lånet, eller önskan om att korrigera betalplanen för att på kortare tid återbetala lånet, är alltid möjligt och välkommet av DSM. Har låntagare sådant önskemål ska de kontakta DSM:s styrelse. DSM skall också ges möjlighet att kräva lösen/förkorta löptiden om låntagaren vid upprepade tillfällen misskött räntebetalningar eller amorteringar.

Säkerheter

DSM eftersträvar säkerhet för lån i de fall som detta är möjligt. Vid låneförfrågningar där verksamhetens ekonomiska situation är osäker och risken anses vara hög är det av stor vikt att ansökande AIK-verksamhet undersökt möjligheten att erbjuda DSM en säkerhet kopplad till lånet för att öka sannolikheten att låneförfrågan godkänns. Säkerheten skall vara reell vid eventuellt betalningskrav. Nivån på låneräntan skall avspeglas i om låntagaren har en fullgod säkerhet för lånet eller ej. Med andra ord skall ett lån med säkerhet ges en lägre ränta än ett lån utan säkerhet.

Lånepolicy

Bakgrund

Lånepolicyn är framtagen av DSM:s styrelse för att guida styrelsen i deras arbete och bedömningar kopplat till låneförfråganingar. Policyn är även till för medlemmarna med syfte att tydliggöra det ramverk styrelsen ska förhålla sig till och kan bedömas på sett till styrningen av föreningen. Policyn ska anses vara riktmärke för hur styrelsen bör agera men det finns även möjlighet för styrelsen att avvika från policyn om det anses nödvändigt och kan motiveras.

Policyn tas fram och uppdateras av styrelsen utifrån verksamhetens och omvärldens behov och förutsättningar och ska ha en långsiktig tidsmässig horisont när det kommer till riktlinjernas relevans för den verksamhet DSM bedriver och den omgivning DSM har.

Låntagare

DSM lånar endast ut pengar till officiell AIK-verksamhet (förening, sektion eller bolag).

Beredning och godkännande av låneförfrågningar

Styrelsens roll är att bereda, bedöma och säkerställa att de låneförfrågningar som inkommer till föreningen innehåller relevant och korrekt information, att de anses vara rimliga utifrån risknivå för DSM i kombination med att behov och nytta för sökande AIK-verksamhet är tydlig och därefter godkänna eller neka låneförfrågan. En inkommen låneförfrågan som godkänns går vidare till omröstning bland DSM:s medlemmar medan en låneförfrågan som nekas ska i ett första skede få möjlighet att korrigeras för att tillgodose de önskemål DSM:s styrelse vill se innan den kan godkännas (ex. att säkerhet för lånet finns).

Styrelsen ska i möjligaste mån släppa igenom låneförfrågningar till föreningens medlemmar så att de avgörs genom omröstning. Samtidigt har styrelsen ett ansvar att agera “gatekeeper” för att inte godkänna låneförfrågningar och släppa igenom dessa till omröstning i exempelvis de fall lånen anses ha alldeles för hög risk eller att förfrågan inkommit från befintlig/tidigare låntagare som inte fullföljt sina åtaganden i befintliga/tidigare lån. I det fall en AIK-verksamhet som riskerar konkurs inkommer med låneförfrågan till DSM ska sådan förfrågan beredas och bedömas men släppas igenom av styrelsen även ifall berörd verksamhet misskött tidigare lån och/eller risken för lånet är mycket hög, eftersom situationer där en AIK-verksamhets existens står på spel ska avgöras av DSM:s medlemmar.

Styrelsen fattar inte beslut om ett lån ska beviljas eller inte, det gör alltid föreningens medlemmar genom omröstning där enkel majoritet bland de som röstat avgör vilket utfallet blir, men styrelsen har ett ansvar och skyldighet att balansera stödet till AIK och säkerställandet av DSM:s verksamhet och långsiktiga förmåga och kan därför enligt ovan beskrivning stoppa vissa låneförfrågningar.

Typer av lån

DSM lånar primärt ut medel utifrån följande kategorier:

 • Bryggfinansiering/temporärt bristande likviditet: Exempel kan vara att låntagaren sålt en spelare men får pengarna vid ett senare tillfälle och behöver stärka likviditeten till dess.
 • Lånebehov som uppstått av en icke förutsägbar situation: Exempelvis att man åkt ur högsta serien och behöver temporär hjälp under tiden man anpassar kostnaderna.
 • Investeringar: Exempelvis investering i anläggning, köp av spelare eller utveckling av verksamheten.
 • Lender of last resort/nödlån: Avser lån då en förening håller på att gå omkull och DSM är sista utvägen. DSM kommer i dessa fall att aktivt söka deltagande i processer för att åtgärda den uppkomna situationen genom delaktighet i ekonomi- samt styrelsearbetet för låntagaren.

Principer

DSM finns till för AIK och har en pragmatisk ansats till sina låntagare. Att ha en god dialog mellan parterna och att låntagare kontaktar DSM i god tid är nyckelfaktorer för att kunna möta och hantera problem tillsammans. Om en låntagare saknar möjlighet att temporärt betala enligt sina åtaganden kan styrelsen bevilja amorteringsfrihet under en begränsad period. Om amorteringar inte betalas utan att amorteringsfrihet beviljats eller om räntebetalning inte skett utgår dröjsmålsränta som regleras i respektive avtal. Om låntagaren upprepade gånger underlåter att betala ränta/amortering kan DSM kräva lösen av lånet alternativt att förkorta löptiden.

En låntagare som misskött betalningar av ränta/amortering beviljas inte något nytt lån förrän övriga lån till denna låntagare är återbetalda.

DSM eftersträvar en diversifiering av sin utlåning mellan AIK:s idrotter samt en beredskap på att någon av idrott kan hamna i sådant trångmål att lån från DSM är den sista utvägen. Därför kommer lån till idrotter som inte har lån hos DSM alternativt mindre lån i förhållande till sin verksamhet att prioriteras. För att behålla tillräcklig beredskap ska DSM alltid ha minst 2 miljoner kronor i kassan.

Då DSM eftersträvar låg risk och förutsägbara betalningar från motparten används en fast ränta under hela lånets löptid. Standardräntan sätts av styrelsen och uppgår för närvarande till 5%. Från denna ränta kan rabatt ges om det finns skäl till det genom t.ex. en reell säkerhet eller att lånet bedöms vara av särskilt låg risk p.g.a. sin löptid exempelvis.

DSM eftersträvar säkerhet för lån i de fall som detta är möjligt. Vid lån som har hög risk och/eller lån på högre belopp ska säkerhet från motparten i synnerhet efterfrågas. Vid lån med högre risk ska DSM även undersöka ifall ansökande AIK-verksamhet har hittat medfinansiärer till totala lånebehovet så att DSM:s risk och exponering minskar.

Sponsring

I det fall DSM har ränteintäkter som överskrider de kostnader verksamheten har, så kan styrelsen i DSM besluta att sponsra AIK på olika sätt. DSM delar dock extremt sällan ut gåvor eller bidrag utan sysslar primärt med sponsring, vilket innebär att en motprestation ska ske.

DSM finansierar endast officiell AIK-verksamhet (förening, sektion eller bolag) vilket innebär att likt låneförfrågan kan sponsringsförfrågningar endast accepteras från sådan verksamhet. I det fall ni önskar att bli sponsrade av DSM ska ni skicka in er ansökan med sponsringsförslag till info@svartamassan.se. DSM:s styrelse behandlar sedan förfrågan vid nästkommande styrelsemöte och meddelar om förfrågan accepterats eller avslagits. Styrelsen kan även efterfråga ytterligare information eller önska att ändra på det föreslagna upplägget för att det ska anses vara intressant nog att sponsra. För att DSM ska vilja sponsra en AIK-verksamhet krävs att något av nedanstående områden kommer vara motprestationen i samband med sponsringen:

1) Rekrytering av nya medlemmar till DSM.
2) Arrangemang av specifika (och gärna exklusiva) aktiviteter för DSM:s medlemmar.
3) Exponering och marknadsföring av DSM mot potentiella medlemmar.

I den ansökan som ni skickar in ska ni besvara tre frågor:

 • Hur mycket pengar önskar ni i sponsring?
 • Till vad och hur ska pengarna användas?
 • Vad erbjuder ni som motprestation(-er)?

Fastställd av styrelsen 2022-12-21