Den Svarta Massan logo

Lån och sponsring

Lån

En förening, bolag eller sektion inom AIK-familjen kan söka lån eller stöd hos Den Svarta Massan. En förfrågan behandlas av styrelsen och slutligt beslut tas av Den Svarta Massans medlemmar genom omröstning.

För förfrågan om lån eller stöd, kontakta styrelsen.

Lånepolicy

Låntagare

DSM beviljar lån till officiell AIK-verksamhet (förening, bolag eller sektion)

Ansökan om lån

Ansökan sker genom att skicka ett mail till info@svartamassan.se med de bilagor som specificeras nedan. DSM:s styrelse behandlar sedan förfrågan vid nästkommande styrelsemöte och kan efterfråga ytterligare information om styrelsen skulle anse det nödvändigt.

Underlag vid låneansökan

När man inkommer med låneansökan skall följande punkter ingå:

 • Varför söker ni lånet?
 • Hur kommer det sig att ni hamnat i den situationen som gör att ni behöver låna pengar?
 • Hur ser planen ut för att undvika samma scenario framöver?
 • De tre senaste årens årsredovisningar eller motsvarande.
 • Budget för innevarande år och de två nästkommande åren i förenklad form.
 • Kassaflödesprognos för de kommande 12 månaderna.
 • Vilka övriga krediter/skulder ni har, hur de uppkommit och villkoren för krediterna/skulderna.
 • Hur ser den ekonomiska strategin ut? Vilka ekonomiska/finansiella mål har ni?

Dessa punkter följs upp årsvis efter att lånet betalats för att tillse att allt löper enligt plan. Signifikanta/medvetna avvikelser kan leda till förtida återbetalning enligt punkten ”löptid”.

Punkterna inkluderas i förfrågan till medlemmarna i förenklad form och i samråd med den som söker lånet. Till information vid omröstning bifogas även en sammanställning av den nuvarande ekonomiska situationen i DSM, inklusive alla utestående lån.

Ränta

Då DSM eftersträvar låg risk och förutsägbara betalningar från motparten används en fast ränta under hela lånets löptid. Standardräntan sätts en gång per år av styrelsen och uppgår för närvarande till 5%. Från denna ränta kan rabatt ges om det finns skäl till det genom t.ex. en reell säkerhet eller att lånet bedöms vara av särskilt låg risk p.g.a. sin löptid exempelvis.

Säkerheter

DSM eftersträvar säkerhet för lån i de fall som detta är möjligt. Säkerheten skall vara reell vid eventuellt betalningskrav. Nivån på låneräntan skall avspeglas i om låntagaren har en fullgod säkerhet för lånet eller ej. Med andra ord skall ett lån med säkerhet ges en lägre ränta än ett lån utan säkerhet.

Löptid

DSM beviljar lån på en löptid om max 10 år. Förtida inlösen för låntagaren skall vara möjlig i varje enskilt fall. DSM skall också ges möjlighet att kräva lösen/förkorta löptiden om låntagaren vid upprepade tillfällen misskött räntebetalningar eller amorteringar.

Principer

En låntagare som misskött betalningar av ränta/amortering beviljas inte något nytt lån förrän övriga lån till denna låntagare är återbetalda. DSM beviljar generellt sett inte lån som syftar till att lösa andra lån.

Typer av lån

DSM definierar de olika lånetyperna enligt följande kategorier:

 • Bryggfinansiering/temporärt bristande likviditet: Korta lån på mindre än ett år. Med tanke på kort löptid tas en lägre ränta ut än i normalfallet. Ett exempel kan vara att låntagaren sålt en spelare men får pengarna vid ett senare tillfälle och behöver likviditet till dess.
 • Lånebehov som uppstått av en icke förutsägbar situation: Exempelvis att man åkt ur högsta serien och behöver temporär hjälp under tiden man anpassar kostnaderna.
 • Investeringar: Strukturella investeringar i verksamheten såsom sammanslagning eller investering i anläggning.
 • Lender of last resort/nödlån: Avser lån då en förening håller på att gå omkull och DSM är sista utvägen. DSM kommer i dessa fall att aktivt söka deltagande i processer för att åtgärda den uppkomna situationen genom delaktighet i ekonomi- samt styrelsearbetet för låntagaren.

Hantering av uteblivna räntebetalningar och amorteringar

DSM finns till för AIK och har en pragmatisk ansats till sina låntagare. Om en låntagare saknar möjlighet att temporärt betala enligt sina åtaganden kan styrelsen bevilja amorteringsfrihet under en begränsad period. Om amorteringar inte betalas utan att amorteringsfrihet beviljats eller om räntebetalning inte skett utgår dröjsmålsränta som regleras i respektive avtal. Om låntagaren upprepade gånger underlåter att betala ränta/amortering kan DSM kräva lösen av lånet/förkorta löptiden enligt ovan.

Återställande av kapital

Om DSM drabbas av en kreditförlust kan det uppstå en situation där det egna kapitalet understiger medlemsinsatserna. Till dess att det egna kapitalet åter uppgår till medlemsinsatserna tillämpas en restriktiv hållning till bidrag.

Lånebelopp

DSM eftersträvar en diversifiering av sin utlåning mellan AIK:s idrotter samt en beredskap på att någon av idrott kan hamna i sådant trångmål att lån från DSM är den sista utvägen. Därför kommer lån till idrotter som inte har lån hos DSM alternativt mindre lån i förhållande till sin verksamhet att prioriteras. För att behålla tillräcklig beredskap lånar inte DSM ut mer än 50% av det egna kapitalet. Skulle det egna kapitalet överstiga 30 miljoner kronor kan dock DSM ha utestående lån motsvarande det egna kapitalet minskat med 15 miljoner kronor.

Sponsring

Ansökan sker genom att skicka ett mail till info@svartamassan.se. DSM:s styrelse behandlar sedan förfrågan vid nästkommande styrelsemöte och kan efterfråga ytterligare information om styrelsen skulle anse det nödvändigt.